Dostęp do tej witryny mogą mieć tylko pełnoletnie osoby.
Czy masz ukończone 18 lat?

Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem punktu sprzedaży alkoholu (zwanego dalej Sklepem), jest:
  Delicja s.c.
  Pl. Wolności 5, 61-738 Poznań
  NIP 778-13-60-210, REGON 639638191
  zwana w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą"
 2. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w prowadzonym przez siebie Sklepie m.in. poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej, poprzez wiadomości e-mail lub osobiście
 3. Oferta dokonywania zakupów w Sklepie poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

§ 2. Zamówienia

 1. Kupujący składając zamówienie, w którejkolwiek z form wskazanych w ust. 1 wybiera towary z asortymentu Sprzedawcy oraz podaje dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Kupujący zobowiązany jest oświadczyć, że jest osobą pełnoletnią oraz, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu a także, że zna treść niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest obligatoryjnym elementem zawartym w treści zamówienia. W razie wątpliwości, co do pełnoletniości Kupującego Sprzedawca uzależnia przyjęcie zamówienia od przesłania przez Kupującego, za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, kopii dowodu tożsamości albo innego dokumentu lub też podjąć inne działania w celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości.
 2. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę nie później niż do 48 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni świąteczne oraz weekendy. Po upływie tego czasu Strony uznają, że Kupujący nie jest już związany zamówieniem, chyba, że wyrazi inną wolę. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. wskutek podania przez Kupującego błędnego numeru telefonu) Sprzedawca jest uprawniony do jego potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 3. Potwierdzając zamówienie Sprzedawca określa zamówiony asortyment, ceny za poszczególne towary, łączną cenę, formę płatności, termin odbioru (dostawy) oraz przekazuje inne informacje wymagane przepisami prawa. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w takiej samej formie w jakiej zostało złożone
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nagrywania oraz przechowywania nagrań rozmów prowadzonych z Kupującym, na co Kupujący wyraża zgodę.
 5. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie przez Strony umowy sprzedaży na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia
 6. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sklepu.
 7. Wiążąca dla Stron jest cena produktu ustalona na dzień złożenia zamówienia oraz ustalone na ten dzień pozostałe elementy umowy sprzedaży, w szczególności takie jak: rodzaj zamówionego towaru, warunki płatności i odbioru.
 8. W trakcie telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący może skorygować błędnie podane dane osobowe lub błędnie dokonane zamówienie. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu uzależnione jest od zgody Sprzedawcy.
 9. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie wystawienia na jego rzecz faktury VAT warunkiem jej wystawienia przez Sprzedawcę jest wskazanie przez Kupującego niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby). Złożenie zamówienia przez Kupującego wraz z podaniem niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby) jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy przez Kupującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu. W pozostałych przypadkach Kupującemu zostanie wystawiony paragon fiskalny.
 10. Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 72 h ( zamówienia od czwartku po godz.14.00 dostarczane są we wtorek) od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem. Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia) czas ten może wydłużyć się do 7 dni. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami.
  Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości, co do trzeźwości Kupującego kurier może odmówić wydania przesyłki

§ 3. Warunki płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny. Sprzedawca oferuje następujące formy uiszczenia ceny:
  • gotówką, przy odbiorze zamówionego towaru w siedzibie Sklepu;
  • przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie uzgodnionym w potwierdzeniu zamówienia
  • kartą płatniczą
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania płatności przelewem bez podawania przyczyn.
 3. W przypadku płatności przelewem cena zakupu płatna jest na rachunek banku M-Bank S.A.
  60 1140 2004 0000 3402 7647 9157
 4. Inne niż wskazane w punkcie 1 warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń Kupującego ze Sprzedawcą.
 5. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

§ 4. Warunki odbioru

 1. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Kupującego w siedzibie sklepu.
 2. Kupujący może na własny rachunek zlecić osobie trzeciej ( posiadającej stosowne pełnomocnictwo) odbiór zamówionego towaru pod warunkiem, że osoba odbierająca będzie pełnoletnia i nie będzie znajdowała się pod wpływem alkoholu.
 3. Kupujący może także udzielić Sprzedawcy pełnomocnictwa do zorganizowania w imieniu Kupującego i na jego koszt dostawy zamówionego towaru w szczególności za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z jej cennikiem i warunkami dostawy.
 4. W trakcie składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest wskazać, w jakiej formie zamierza odebrać zamówiony towar.
 5. W przypadku zamiaru wysłania zamówionych towarów na adres Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca na życzenie Kupującego informuje go o dostępnej ofercie tego rodzaju firm. W przypadku akceptacji przez Kupującego oferty firmy kurierskiej, Sprzedawca w imieniu Kupującego i na jego rachunek zleci wykonanie dostawy firmie kurierskiej. Wartość usługi kurierskiej Sprzedawca doliczy do ceny zakupu towaru i dokona w imieniu Kupującego rozliczenia tej usługi z firmą kurierską.
 6. Zakupiony towar dostarczamy przy pomocy, firmy kurierskiej - przy zamówieniu na kwotę powyżej 500 PLN oferujemy dostawę zrealizowaną na koszt sprzedawcy- w przypadku mniejszych zamówień opłaty związane z transportem pokrywa klient. Dostawy realizowane są standardowo w godzinach 9.00 - 17.00

§5. Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie produkty dostępne w jego ofercie zostały sprowadzone do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniają wszelkie przewidziane prawem wymogi.
 2. Odbierając towar Kupujący obowiązany jest w obecności kuriera do sprawdzenia, czy przesyłka obejmuje całość zamówionego towaru, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania w późniejszym terminie reklamacji ilościowych, rodzajowych. W przypadku stwierdzenia reklamacji ilościowych, rodzajowych Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół, stwierdzający ilość i opis dostarczonego towaru, który powinien zostać podpisany przez kuriera dostarczającego przesyłkę. Stwierdzenie niekompletności przesyłki nie upoważnia Kupującego do odmowy odbioru pozostałych zamówionych towarów. W przypadku reklamacji ilościowej, rodzajowej wraz z reklamacją należy przesłać protokół, o którym mowa w ust. 2.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba, że Kupujący odrębnie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jeden: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży towarów. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Kupującego zamówienia. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Wszystkie podawane przez Sprzedającego ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Sklepu sąd powszechny.
 4. Oferta Ambasador Win jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów.
 6. Sprzedającym jest sklep oznaczony Ambasador Win prowadzony przez Delicja s.c. Poznań 61-738, Pl. Wolności 5 NIP 778-13-60-210, REGON 639638191
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji zamówień firmie Delicja s.c. z siedzibą w Poznaniu 61-738 Pl. Wolności 5